SUROWCE

Przeznaczeniem modułu jest wspomaganie działalności stanowisk obsługujących obrót surowcami:

 • skup, wycenę i sprzedaż,
 • współpracę z kontrahentami,
 • tworzenie i emisję faktur zakupu i sprzedaży,
 • analizę ilościowo-wartościową skupu i sprzedaży,
 • analizę średnich cen skupu,
 • rozliczanie i kontrolę prawidłowości magazynowania,
 • przerzuty międzymagazynowe,
 • składowanie i przechowywanie surowców obcych,
 • skup surowców w imieniu innych podmiotów.

 

Moduł składa się z części podstawowej, oraz rozszerzeń dobieranych przez Użytkownika.

Część podstawową stanowią następujące funkcje:

 • obsługa relacji z kontrahentami,
 • obsługa dowodów przyjęcia i wydania z kontrolą zakresu parametrów jakościowych
 • rejestracja i rozliczenie zaliczek na skup
 • wycena i rejestracja skupu, z uwzględnieniem dopłat i potrąceń za parametry,
 • marż/upustów, ubytków transportowych,
 • emisja:  Faktur VAT RR (dla ryczałtowców), Rozliczeń dostaw (dla vat-owców),
 • obsługa Kartoteki Skupu, obejmująca rejestrację umów na dostawę, aktualizację stanu realizacji i analizę zaawansowania,
  • wycena i rejestracja sprzedaży, z uwzględnieniem dopłat i potrąceń za parametry, marże/upusty, prowizje,
  • emisja faktur,
  • obsługa Kartoteki Zbytu obejmująca rejestrację planów zbytu i analizę ich realizacji,
  • obsługa przerzutów międzymagazynowych,
  • emisja zestawień ze skupu i sprzedaży, w różnych układach i przekrojach.
  • obsługa dokumentów korekt,
  • magazynowanie (bilans otwarcia, przychody, rozchody, aktualny zapas, wyliczanie osuszki oraz ubytków naturalnych i mechanicznych, emisja dziennych raportów mag., inwentaryzacja)
  • migracja danych do arkusza kalkulacyjnego (csv, txt)..

 

Rozszerzenia funkcjonalne:

 • średnie ceny skupu (dla obiektu, dla całego przedsiębiorstwa), wyliczanie ceny średniej i uwzględnianie jej przy dowodach wydania zboża do produkcji,
 • automatyczną obsługę komór mag. w elewatorze i graficzną prezentację ich wykorzystania,
  • wieloetapowość tworzenia dokumentów z możliwością automatycznego odczytu wskazań wagi wyposażonej w elektroniczny interfejs, oraz emisję dokumentów: zgłoszeń dostawy (karta

analizy), protokołów ważenia, pobrania próby, itp.

 • obsługa i fakturowanie składowania surowców obcych,
 • selektywny dostęp na poziomie magazynów (dostęp do danych określonym użytkownikom systemu),
 • skup w imieniu innych podmiotów,
  • obsługa skupu interwencyjnego,
  • obsługa drukarki fiskalnej,
  • uzupełnianie głównej bazy danych danymi z innych obiektów,
  • fundusze promocji w skupie.

 

Funkcja "Automatyczna obsługa komór w elewatorze" umożliwia analizę wypełnienia poszczególnych komór oraz ułatwia sterowanie zasypywaniem i przesypywaniem surowców.

Wprowadzając dowód przyjęcia wymagane jest określenie numeru komory, do której ma być skierowany przyjęty surowiec. Program sprawdza czy w komorze jest miejsce i czy tam jest taki sam surowiec. Jeżeli kontrole wypadną pomyślnie i dokument zostanie przetworzony, program uaktualnia informacje o stopniu wypełnienia komór. Podobnie obsługiwane są dowody wydania. Dodatkowo dla każdej komory można uzyskać dane o maksymalnej pojemności, ilości i rodzaju surowca oraz uśrednione parametry jakościowe w komorze. Dla każdej komory prowadzony jest monitoring, czyli historia ruchu surowca w komorze (zasyp, wydanie, przerzut, itp.)

Moduł może współpracować poprzez wymianę danych z oprogramowaniem innego autorstwa.