ROZRACHUNKI

Moduł korzysta ze zbioru zapłat i fakturwygenerowanych w pozostałych modułach. W oparciu o znajdujące się w ROZRACHUNKACH informacje o zapłatach i fakturach kontrahentów, dokonywane są  zestawienia wykazujące faktyczny stan należności czy zobowiązań.

Informację o zadłużeniu kontrahenta można uzyskać w dowolnym momencie, ponieważ

faktury i zapłaty do ROZRACHUNKÓW trafiają zaraz po ich zapisaniu w innych modułach. Zatem informacja o należnościach czy zobowiązaniach dostępna jest na bieżąco zanim dokumenty zostaną zaksięgowane.

Moduł zawiera kilka zasadniczych funkcji umożliwiających analizę  rozliczeń z kontrahentem.

Należą do nich m.in.:

     - rozliczanie zapłat z fakturami (automatyczne i ze wskazaniem), z uwzględnieniem faktur i
       zapłat w obcej walucie,

     - przeglądanie zapłat i faktur dowolnego kontrahenta,

     - wydruki:
         - wg daty dekretu (faktury i zapłaty, analizy wg struktury wiekowej,
           potwierdzenia sald, salda kontrahentów, faktury w walucie),

              - wg daty faktury/zapłaty (faktury i zapłaty, analizy wg struktury wiekowej,
                salda kontrahentów, faktury w walucie, faktury nie rozdzielone),
          - zestawienia definiowane przez Użytkownika ułatwiające analizy zapłat i faktur,
          - noty odsetkowe (tabela odsetek, generowanie odsetek, wydruk not odsetkowych),
          - wezwania do zapłaty.

Najważniejszym zadaniem funkcji udostępnionych w module ROZRACHUNKI jest uzyskanie

pełnych  informacji o rozliczeniach z kontrahentem, pomocnych w efektywnym kierowaniu

przedsiębiorstwem oraz uzgodnienie stanu rozliczeń z księgą główną.