MAJĄTEK

Przeznaczeniem modułu jest naliczanie amortyzacji i umorzenia środków trwałych. Dostępne jest równoległe naliczanie amortyzacji podatkowej.

 

Funkcje podstawowe:

  Obsługa kartoteki środków trwałych

  Obsługa archiwum – kartoteka środków trwałych zlikwidowanych, sprzedanych, itp.

  Przetwarzanie miesięczne

    - tabela amortyzacji i umorzenia miesięcznych, narastających (w roku) i dotychczasowych,
  według numeru inwentarzowego, użytkownika, konta kosztów, źródła finansowania
  i globalna,
- rozbicie na konta kosztów i źródła finansowania,
- zestawienie przychodów i rozchodów.

  Zamknięcie miesiąca
- utrwalenie wyników obliczeń miesięcznych w zbiorach miesięcy zamkniętych,
  przeniesienie środków zlikwidowanych do archiwum i przygotowanie do nowego
  miesiąca obliczeniowego.

  Zestawienia za dowolny okres
- plan amortyzacji,
- zestawienia środków trwałych według rodzaju dowodu,
- roczna tabela amortyzacji i umorzenia.

  Inwentaryzacja
- wprowadzanie pozycji z arkuszy spisu z natury,
- rozliczanie inwentaryzacji,
- zestawienia różnic inwentaryzacyjnych.

Rozszerzenie funkcjonalne:

  amortyzacja podatkowa.