Księgowość

 

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie o Rachunkowości.
Główne funkcje modułu w części podstawowej, to:

   Ewidencja

- możliwość ujmowania dowodów księgowych jednocześnie za cały rok obrachunkowy,

- przejmowanie do zaksięgowania dowodów emitowanych z innych modułów,

- prowadzenie bieżącej kartoteki kont analitycznych z możliwością uzyskiwania zestawień
  obrotów i sald o dowolnym stopniu agregacji,

- przy prowadzeniu pełnej ewidencji kosztów, możliwość jednoczesnego księgowania dowodów
  na kontach  zespołu IV, V i MRK,

    Zakończenie okresu sprawozdawczego

- archiwowanie dowodów księgowych w kartotekach dekretów zaksięgowanych,

- archiwowanie stanów i obrotów kont z miesięcy zamkniętych w kartotece stanów,

- inicjowanie kont w kartotece na nowy rok obrachunkowy, z możliwością zmiany planu kont,

- sporządzanie bilansu otwarcia nowego roku obrachunkowego na podstawie sald z ostatniego
  miesiąca ubiegłego okresu rozrachunkowego.

    Zestawienia i wydruki

- obroty i salda kont analitycznych i syntetycznych,

  - dziennik analityczny i syntetyczny,
  - dowody księgowe od początku roku obrachunkowego,

- obroty i salda kont zgrupowanych,
- obroty i salda kont analitycznych za podany okres,

- miesięczne zapisy na kontach,
- wielomiesięczne zapisy na kontach,

- koszty rodzajowe w zespole piątym,
- czwórki w rozbiciu na piątki,
- czwórki w powiązaniu z piątkami,
- kompensaty kontrahenta,
- dynamika sprzedaży.

  Analizy i sprawozdawczość

- funkcja ułatwia analizę zawartości kont. Umożliwia wyliczenie dowolnych wielkości
  ekonomicznych na podstawie zapisów na kontach według wzorów zdefiniowanych przez
  Użytkownika w formułach ekonomicznych np. bilans przedsiębiorstwa, sprawozdania, wynik
  finansowy przedsiębiorstwa, itp.
- rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym,
- F01, Cit2, bilans

              Rozliczanie kosztów

- wspomaganie rozliczania kosztów wydziałów pomocniczych i kosztów pośrednich,

- wspomaganie  przeksięgowań kosztów na konta wynikowe,

       Generowanie przelewów za zobowiązania,  z możliwością ich wczytania do home bankingu 
         w standardzie elixir lub według standardu indywidualnego, np. Video TEL.
       Walutowość  
         - tabele kursów walut,

- różnice kursowe,

- przeglądanie kont walutowych.