KADRY

Moduł przeznaczony do pełnej obsługi ewidencji osobowej w przedsiębiorstwie oraz do wspomagania modułu Płace, poprzez udostępnianie niezbędnych danych osobowych i stałych składników płacowych.

Moduł obejmuje:

   obsługę kartoteki osobowej, a w niej między innymi:

- zbieranie informacji ankietowych o pracowniku,

- zbieranie informacji o dotychczasowym przebiegu pracy,

- zbieranie informacji o zmianie płacy, stanowiska, miejsca pracy, rozmiarze etatu,

- zbieranie informacji o wypłatach z funduszu socjalnego na rzecz pracownika,

- możliwość drukowania angaży, umów o pracę, świadectwa pracy  i innych zaświadczeń,

   prowadzenie kartoteki osób zwolnionych z możliwością przepisywania ich do kartoteki pracowników.

   obsługę kartoteki absencji na bazie różnych kalendarzy (do 65.520), a  w niej między innymi:

- prowadzenie statystyki absencji pracownika z podziałem na miesiąc i rok,

- możliwość uzyskania zestawienia według  numerów chorób i ilością dni tej choroby

- możliwość uzyskania zestawienia o absencji pracowników powyżej zadanej ilości dni

- wystawianie kart urlopowych,

   wykonanie sprawozdań pomocnych w zredagowaniu sprawozdań Z01, Z06, Z07, Z08, Z09
  Z11 i Z12 dla GUS,

   możliwość włączenia do absencji danych z rejestratora czasu pracy,

   prowadzenie ewidencji czasu pracy,

   deklaracje zgłoszeniowe ZUS (ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZCZA, ZWUA).